Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy
Iso-Ylläksentie 44
95980 Ylläsjärvi
Y-tunnus: 0424437-9

Lapland Hotels Oy
Yrjö Kokon tie 4
99300 Muonio
Y-tunnus: 2199747-9

Rekisterinpitäjiin viitataan myöhemmin nimellä Hiihtokeskus.

Tietosuojakoordinaattori

Aija Heikkilä
Iso-Ylläksentie 44
95980 Ylläsjärvi
aija.heikkila@iso-yllas.fi
+358 16 510 3500

Rekisterin nimi

Ylläksen hiihtokeskuksen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja palveluiden tuottamiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

  • Lipunmyynti
  • Tapahtumien järjestäminen
  • Hiihtokoulujen järjestäminen
  • Verkkosivuanalytiikka
  • Kameravalvonta

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Hiihtokeskuksen asiakkaiden henkilötietoja sekä muita asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelun tuottamiseen tarvittavia tietoja.

Käsitellyt henkilötiedot eri yhteyksissä:

Lipunmyynti

Nimi, valokuva, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä

Tapahtumien järjestäminen

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kieli, asiakasryhmä

Hiihtokoulujen järjestäminen

Nimi, puhelin, sähköpostiosoite ja lasten kohdalla ikä, oppitunnin ajankohta, oppilaan taitotaso

Verkkosivuanalytiikka

Anonymisoitu IP-osoite, summittainen sijainti, vierailun ajankohta, vierailun kesto, vierailun lähde, selain, käyttöjärjestelmä, klikkaukset sekä muuta dataa käyttäjän toiminnasta sivustolla

Kameravalvonta

Aika- ja paikkasidonnaista kuvatallennetta yrityksen toimitiloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä kameravalvontajärjestelmästä. Verkkosivuanalytiikkaa kerätään Google Analytics ja Hotjar -työkaluilla.

Evästeet

Jos käyttäjä hyväksyy kaikki evästeet, sivusto asettaa käyttäjän selaimelle Google Analyticsin ja Hotjarin evästeitä, joita käytetään käyttäjän yksilöimiseen. Jos käyttäjä ei hyväksy evästeitä, käyttäjän yksilöiviä evästeitä ei aseteta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille ja Hiihtokeskuksen liiketoimintaan oleellisesti liittyville yhteistyökumppaneille. Hiihtokeskus luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Hiihtokeskusta toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Hiihtokeskusta luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Hiihtokeskuksen hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Verkkosivuanalytiikkaa käsitellään Google Analyticsin ja Hotjarin palvelimilla, jotka voivat sijaita kolmannessa maassa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Oikeus vaatia tiedon poistamista tai korjaamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Hiihtokeskus poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Hiihtokeskusta säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 31.05.2018.

 

Scroll to Top